O UDRUŽENJU

Na osnovu člana 16. Zakona o udruženjima i fondacijama Republike Srpske (“Službeni glasnik RS”, broj 52/01) Osnivačka skupština Udruženja hirurga Republike Srpske, na sjednici održanoj 12.11. 2004. godine u Banjaluci, usvojila je Statut Udruženja.

Udruženje hirurga Republike Srpske je profesionalna i društvena organizacija, koja okuplja hirurge, specijalizante iz hirurgije i srodnih hirurških disciplina (specijalizacija) koji se aktivno bave ili su motivisani da se bave praktičnim i teorijskim problemima hirurgije a zaposleni su u RS.
Specijalisti I specijalizanti srodnih hirurških disciplina,članovi UHRS mogu u okviru udruženja formirati svoje sekcije.

SEKCIJE

Udruženja hirurga RS

CILJEVI UDRUŽENJA

Hirurzi se udružuju u Udruženje, u cilju organizovanog unapređivanja i razvoja hirurgije u RS. Udruženje definiše i realizuje svoje programske aktivnosti i planove rada usmjeravajući ih na:

uspješnu primjenu i razvoj hirurške terapije hirurških bolesti.

organizovanje kontinuirane edukacije svojih članova iz oblasti hirurgije.

definisanje, uspostavljanje i usavršavanje stavova i principa u dijagnostici hirurških bolesti i tehnici hirurških zahvata u skladu sa najsavremenijim tokovima nauke.

obezbjeđivanje stručno-metodološke osnove za izradu i šire prihvatanje protokolarnih standarda i principa u hirurgiji.

aktivna saradnja u procesu donošenja normativa, zakona i propisa u oblasti hirurgije.

definisanje djelatnosti hirurga u sistemu zdravstvene zaštite.

organizovanje istraživačkih aktivnosti na području hirurgije.

učestvovanje u projektima koji se tiču zdravstvene zaštite stanovništva (nacionalni, regionalni kao i internacionalni).

pomaganje i učestvovanje (u skladu sa opštim zakonskim propisima) u organiozovanju i izvođenju stručnog nadzora u oblasti hirurške zdravstvene zaštite stanovništva – posebno u oblasti onkološke hirurgije.

aktivno učešće u planiranju kadrova hirurške orjentacije i donošenje normativa iz ove oblasti.

učešće u donošenju Kodeksa etike hirurških kadrova, kao i briga o poštovanju kodeksa od strane
članstva.

saradnja sa humanitarnim i zdravstvenim organizacijama i fondacijama kao i njihovim predstavnicima na usavršavanju zdravstvene, posebno hirurške zaštite.

povezivanje s drugim hirurškim udruženjima u regionu i svijetu.

izradu registra članstva.

izradu hirurških vještina (operativnih zahvata) po ustanovama u kojima se obavljaju kao i standarda za izvođenje određenih hirurških vještina.

uvođenje savremenih informaciono-komunikacionih tehnologija u hiruršku nauku i praksu, kao i uvezivanje hirurških ustanova u jedinstven informativni sistem radi razmjene podataka od posebnih interesa.

izradu internet prezentacije Udruženja.

formiranje nacionalnog tima za razvoj i usavršavanje hirurgije u RS.

aktivna saradnja sa Ministarstvom zdravlja i Fondom zdravstvene zaštite, Zdravstvenom komorom i drugim asocijacijama i institucijama od interesa za rad Udruženja.

organizovano učešće u rješavanju statusa (stručnog, kadrovskog i ekonomskog) hirurga.

briga o penzionisanim članovima Udruženja.

da se obezbijede uslovi za organizaciju Kongresa.

UPRAVNI ODBOR UDRUŽENJA

Upravni odbor je izvršni organ Udruženja i čine ga članovi UHRS iz bolnica RS i predsjednik Udruženja po funkciji. 

Prof. Dr Siniša Maksimović

Prof. Dr Siniša Maksimović

Predsjednik UHRS

dr Zoran Aleksić

dr Zoran Aleksić

Predsjednik UO

Prof. Dr Nenad Lalović

Prof. Dr Nenad Lalović

Član UO

Dr Zoran Matković

Dr Zoran Matković

Član UO

Dr Zoran Azarić

Dr Zoran Azarić

Član UO

Dr Đorđo Kljaić

Dr Đorđo Kljaić

Član UO

Dr Marko Kovačević

Dr Marko Kovačević

Član UO

Dr Tihomir Čoprka

Dr Tihomir Čoprka

Član UO

Pošaljite nam upit

Popunite formu